Tigray Community in Switzerland

ማሕበር ተጋሩ ስዊዘርላንድ

Find Our address Become A Member

መልእኽቲ ካብ ዋና ኣቦ ወንበር

ዝኽበርኩም አባላት ማሕበር ተጋሩ ሲውዘርላንድ ፈለማ ትግራዋይ ልባዊ ሰላምታይ፣ ውልቃዊ ዓወት: ስድራዊ ዕብየት: ንሃገረ ትግራይ ስላም፣ ራህዋ፣ ምዕባለን ክከውን ሰናይ ትግራዋይ ተምኒተይ ይብፃሕኩም::

ዝኽበርኩም አባላትና አብህሉፍ ዓመታት ሓድነትኩም አስጢምኩም ዝስራሕክምዎ ብዙሓትን ዓበይትን መድባት አብዛ ሓፃር ፅሑፍ ዝርዚርካ ዝውዳእ አይኮንን። ንዓኩም ዘለኒ ክብሪ ዝለዕለ ምኾኑ ጥራይ ሓቢረ እቲ መስተንክራዊ ሕሉፍ ስራሕትኩም ንፀሓፍቲ ታሪኽ ክገድፍሎም። እቲ አብዚ ሓፂር እዋን ዝስራህኩምዋ መስተንክራዊ ውርቃዊ ታሪኽ ግን ክይተወከስካ ምስጋራ ከቢድ ስለዝኮነ ቁሩብ ክብል። መሰሎም ትሕሉ መሰላ ግን ዘይሕሎ ተባሂሉ ዝተዘይመላ ትግራይ አብ ታሪኽ እዛ ሃገር ካብ ውሽጢ ኮነ ወፃኢ ንዝመፅኡ ኩሎም ተፆብኦታት አብምምካት፣ መበገሲ ምዕባለ፣ ቋንቋ ; ስነ ፅሑፍ ስነ ዜማ፣ ሃይማኖት፣ እንታይ’ሞ ዘርዚርካ ክውዳእ። ብፍላይ ክዓ አብዚ ሓፂር እዎን ቀየሕትን ፀለምትን ደቃ ልዕሊ 60 ሽሕ ብመስዋእቲ ልዕሊ 200 ሽሕ ብእካለዊ መግዳእቲ ክፊላ ነዛ ሃገር ስላም፣ ልምዓት ዕብየት ዘውሓስት ትግራይ ዳግም ዝተጠለመትሉ እዋን እዩ።

ክንዲ ዘኮለስኩ ኮይኑ ፋሽሽቲ ስርዓት ብልፅግና መሻርኽቱ ስርዓት ህግድፍ ተስፋፋሕቲ ሓይልታት አምሓራ ኮመርቲ ሃገራት ሳውዲ ዓረብያን ስማሊያን ካልኦትን ሃዊሶም፣ ድምፂ ህዝብና ንከይስማዕ ንኩሎም መራኽቢቲ ሓፉሽ ዓፅዬምን ምፅናት ዓሌት አዊጆምን ብኩሎም አንፍታት አብ ዓለም ተራእዮን ተስሚዑን ዘይፈለጥ ግፍዕታት እንትፍፅሙ ንሱኹም አባላት ማህበር ተጋሩ ሲውዘርላንድ ቀትርን ለይትን፣ ፅሓይ; ቁርን በረድን፣ መዓልታዊ ናብራኹምን ኩነታዊ ተፆብኦታትኩም ከይዓገተኩም ድምፂ ህዝብኹም ብምኾን ዓለም አብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብል ዲፕሎማሳያዊ ዓወት ክርከብ ናትኩም እጃም ዝለዓለ እዩ። ከምኡ’ውን ብሰንኪ ግፍዓኛታት ሓይልታት ንስደት ጥምየትን ፀገምን ዝተቃልዐ ህዝብና ብፋይናንስ ንዋትን ብምሕጋዝ ዝስራህኩሞን ህጅውን እትስርሕዎ ዘለኹም ስራሕቲ መኽተ ብነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ዝዝከር መስተንክራዊ ታሪኹም እዩ። አብ ዳግመ ምሕዎይ; ምህናፅን ምዕባይን ትግራይና አባላት ማህበር ተጋሩ ሲውዘርላንድ ዝያዳ ሓድነትና ኣስጢምና ካሊእ ተወሳኺ ታሪኽ ክምንስርሕ ምስ ሙሉእ እምነተይ እዩ። ሓደሽቲ ኣመራርሓ ማሕበርና ነዚ ታሪኻዊ ግዜን መድረኽን ንክነተሓባብር ኣሚንኩም ሓላፍነት ሰለዝሃብኩና ካብ ልቢ እናመስገና ምስ ህዝብና እናዘተናን መደባት እናሃንፀፅናን ዕውታት ስራሕቲ ከምንሰርሕ ቃል ንኣቱ:: ሓድነትና ዝያዳ አስጢምና መኪትና ዳግም ሃኒፅናን ትግራይና ምዕብልቲ ክንገብራ ኢና።

ዮሃንስ አድሓኖም


ተልእኾ


ኣብ ሃገረ ስዋዘርላንድ ንዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ምግልጋል፣ ምሕጋዝን ድሌታቶም ምስላጥን እዩ። ዕላምኡ ድማ መናእሰይ፣ ዓበይትን ኣረጋውያንን ዝሳተፉሉ፤ ንምዕባለ ትምህርቲ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ባህላውን ምትእስሳር ኣስተዋፅኦ ምግባር ይኸውን፡፡ መጸውዒ ሱም እዚ ማሕበር ድማ “ማሕበር ተጋሩ-ነበርቲ ስዊዘርላንድ " ዝብል ይኸውን።


ዕላማ


ኣብ ሞንጎ ተጋሩ ነበርቲ ስዊዘርላንድ ስጡም ሓድነትን ምትሕልላይ ዝመልኦ ሕውነታዊ ስምረት ምፍጣር :: ከምኡ'ውን ታሪኽና ምጉላሕን ቃንቃናን ባህልናን ንክንመሃርን ከነማዕብልን ምስራሕ :: ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ኣብ ዝገብሮ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ ወሳናይ ቃልሲ ኩሉ ምደያዊ ሓገዝ ምግባርን ከምኡ'ውን ናይ'ዚ ማሕበር ኣባላት ኣብ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራውን ናይ ልምዓት ተሳተፍትን ተጠቀምትን ዝኾኑሉ መንገዲ ምፍጣር ይኸውን :: ማሕበርና ኣብዚ እዋን 'ውን እንተኾነ ብግዜን ቦታን ካልኦት ኩነታትን ከይተገደብ ኣብ ካብኡ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ናይ ገንዘብን : ንዋትን ሞራልን ድጋፉኣብ ምሃብ ይርከብ :: እዚ ድማ ካብቲ ዝተመስረተሉ ዕላማታት ሓደ እዩ:: ንመጻኢ ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ኣበርቲዑ ከም ዝስርሕ ቃል ይኣቱ ::

About Tigray

Tigray Region is the northernmost regional state in Ethiopia. From 2020 Fighting for it's Independence. Tigray Region is the homeland of the Tigrayan, Irob and Kunama peoples. Tigray is also known as Region 1 according to the federal constitution. Its capital and largest city is Mekelle.

Tigray is known for its mountainous terrains that have often helped the people protect their territory from invaders, such as the Greeks, the Turkish, and the Italians. The total population stands at 7.1 million people based on the last recorded census. Some estimate it may be as large as 10 million.

Tigray is known as the birthplace of Ethiopian civilization, but it was not responsible for consolidating the current Ethiopian state. The Kingdom of Aksum succeeded the D’mt Kingdom from c. 80 BC to c. 960 AD. Aksum was one of the most developed cultures of Ancient Africa, and the Aksumite Empire was one of the four most powerful kingdoms of the ancient world. The empire covered sections of Eritrea, northern Ethiopia, Sudan, Yemen and southern Saudi Arabia. The Aksum Empire was ideally located to succeed in trade because of its connections to several trade routes such as the Red Sea, the Gulf of Aden, and the Nile River. Aksum became a key route between the Roman Empire and Ancient India, reaching its highest peak in the 3rd century. The city developed its own currency and written language (Ge’ez), and once King Ezana came into power, the town was converted to Christianity.

Our main Engagements

Make a Donation